OpenBIM FAQ

Projekty budowlane same w sobie są produktami z własnym rynkiem zbytu. Z malejącą różnicą w materiałach budowlanych i technologii, obok idei projektowania budynku, dodanie etykiety takiej jak „koordynowany rozwój” może znacznie zwiększyć potencjalną wartość projektu na rynku. Open BIM oferuje projektom dodatkową etykietę z bardzo obiecującym powiązaniem. Przyszły właściciel, operator i lokator takich budynków będzie miał większe szanse na dodatkowe wykorzystanie cyfrowego modelu budynku, jeżeli został stworzony z podejściem Open BIM w pierwszej kolejności.

Category: OpenBIM FAQ

W przeciwieństwie do zamkniętego (lub „zastrzeżonego”) BIM, strategia Open BIM daje ogromne korzyści dla specjalistów budowlanych:

 • Uczestnicy projektu mogą pracować z narzędziem najlepszym dla nich, w odpowiedniej branży, bez ryzyka wykluczenia z niektórych projektów BIM.
 • Uczestnicy projektu mogą utrzymać pełną kontrolę nad aktualizacjami oprogramowania niezależnie od ich kolegów w różnych projektach, w których uczestniczą.
 • Przepływ pracy pozwala na zmniejszenie ilości błędów koordynacyjnych w stosunku do zwykłego porównywania plików z różnych narzędzi projektowych.
 • Ze względu na otwarty standard danych BIM, są one dostępne dla całego cyklu życia budynków, w tym budowy i eksploatacji.
Category: OpenBIM FAQ

Podstawową korzyścią, dla dostawców oprogramowania AEC, z przyłączenia się do Open BIM jest to, że mogą zaoferować swoim klientom otwarty przepływ pracy grupowej, która zapewni przewagę nad konkurencją na lokalnym rynku AEC. Branding Open BIM gwarantuje, że rozwiązania opracowane przez dostawce spełniają wymagania Open BIM i nie nakładają zbędnych ograniczeń na inżynierów AEC wybierających swoje oprogramowanie do współpracy z innymi inżynierami.

Category: OpenBIM FAQ
 • Muszą zapewnić równe szanse uczestniczenia w projekcie, niezależnie od używanego oprogramowania BIM.
 • Muszą być dostarczane za pomocą pełnowartościowych przepływów pracy BIM w całym procesie projektowania AEC.
 • Muszą być w pełni skoordynowane z wykorzystywanie otwartych przepływów pracy grupowej BIM w całym procesie projektowania AEC.
 • Mogą używać logo Open BIM by promować projekt, w takim przypadku muszą być zgodne z wytycznymi użytkowania określonymi przez markę Open BIM.
Category: OpenBIM FAQ
 • Muszą używać rozwiązań oprogramowania od dostawcy oprogramowania, jak określono powyżej.
 • Muszą wdrożyć pełny przepływ pracy w BIM dla własnych projektów.
 • Muszą zobowiązać się do wprowadzenia modelu opartego na „płynnej” koordynacji z innymi branżami, niezależnie od oprogramowania pozostałych stron.
 • Musi zatwierdzić koncepcje Open BIM w środowisku lokalnym/globalnym w następujący sposób:
  • muszą mieć specjalny dział dla Open BIM na stronie internetowej firmy,
  • muszą opublikować oficjalną definicję Open BIM na pierwszej stronie tej sekcji,
  • muszą używać oficjalnego logo Open BIM na każdej stronie tej sekcji na stronie internetowej,
  • muszą opublikować FAQ programu Open BIM w niezmienionej formie na tej stronie,
  • może używać logo Open BIM by promować projekt i firmę; w tym przypadku muszą być zgodne z wytycznymi użytkowania określonymi przez markę Open BIM.
Category: OpenBIM FAQ
 • Muszą być producentem oprogramowania, które jest uznane jako solucja BIM dla branży AEC.
 • Muszą w pełni wspierać standard koordynacji w IFC.
 • Muszą zobowiązać się do rozwoju przepływu pracy w rozumieniu Open BIM.
 • Muszą publicznie popierać wyższość podejścia Open BIM.
 • Muszą promować program Open BIM w następujący sposób:
  • muszą mieć specjalny dział dla Open BIM na ich stronie internetowej,
  • muszą opublikować oficjalną definicję Open BIM na pierwszej stronie tej sekcji,
  • muszą używać oficjalnego logo Otwarte BIM na każdej stronie tej sekcji na stronie internetowej,
  • muszą opublikować FAQ programu Open BIM w niezmienionej formie na tej stronie,
  • w przypadku prezentacji Open BIM muszą korzystać ze szablonów slajdów dostarczonych przez Open BIM,
  • muszą używać oficjalnego logo Open BIM w korespondencji powiązanej z Open BIM,
  • może używać logo Open BIM by promować projekt i firmę; w tym przypadku muszą być zgodne z wytycznymi użytkowania określonymi przez markę Open BIM.
Category: OpenBIM FAQ

Program Open BIM wita nie tylko producentów oprogramowania ale organizacje i projekty budowlane branży AEC. Logo OPEN BIM™ jest gwarancją, że oprogramowanie, praktyka projektowania lub projekt budowlany w pełni spełniają wymagania otwartej współpracy. Uczestnicy programu Open BIM zgadzają się w pełni z wymogami roli jaką muszą pełnić w branży AEC.

Category: OpenBIM FAQ

Organizacje na całym świecie doświadczały problemów współpracy wymienionych w innej części FAQ. Różne strategie współpracy zostały wykorzystane do ich rozwiązania, w wielu przypadkach na zasadzie otwartego przepływu pracy czy współpracy. Jednocześnie praktyki otwartej współpracy służyły raczej jako konieczność w środowisku AEC, niż celowa strategia celem uzyskania lepszej koordynacji projektów. Open BIM podnosi otwartą współpracę na poziom strategiczny, gdzie podobnie myślący specjaliści AEC chcą dostarczenia projektów budowlanych lepiej skoordynowanych, z mniejszą ilością błędów oraz wyższą jakością. Czy Ty lub Twoja organizacja powinna podzielać te wartości dołączając do Open BIM? Open BIM oferuje nie tylko najlepsze praktyki, ale również rozpoznawalny branding, międzynarodową widoczność w celu maksymalizacji wartości Twoich projektów. OTWARTA WSPÓŁPRACA → LEPSZE BIM!

Category: OpenBIM FAQ

Ruch Open BIM oferuje wiele korzyści dla różnych typów organizacji (zapoznaj się z tematem: „Dlaczego moja organizacja powinna dołączyć do Open BIM?”) i dostarcza pakiet narzędzi każdemu kto dołączy do Open BIM.

Category: OpenBIM FAQ

Open BIM został zainicjowany przez dwóch dostawców oprogramowania – Tekla i Graphisoft i jest wspierany przez różne organizacje, takie jak buildingSMART. Open BIM jednocześnie nie jest „ekskluzywnym klubem”, a ruchem przyjmującym każdą organizację w branży AEC, gotową wspierać ogólne cele i spełniać uzgodnione zestawy wymagań.

Category: OpenBIM FAQ

Jedynym celem ruchu Open BIM jest promowanie otwartych przepływów pracy grupowej celem lepszej koordynacji projektów. Cel ten można osiągnąć przede wszystkim poprzez globalną, publiczną, markę Open BIM, zawierającą jasne definicje, konkretne wymagania oraz najlepsze praktyki.

Category: OpenBIM FAQ

Open BIM to uniwersalne podejście do współpracy przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji budynków opartych na otwartych standardach i przepływie pracy. Open BIM to inicjatywa buildingSMART i kilku czołowych producentów oprogramowania, korzystających z otwartego modelu danych buildingSMART.

Category: OpenBIM FAQ

Inne ważne podejście do modelu opartego na współpracy promuje otwarty przepływ pracy grupowej, gdzie złożoność firmy i struktury projektu są w pełni doceniane. Takie podejście podnosi wymianę z poziomu danych do poziomu przepływu danych, co w konsekwencji daje współpracę na wysokim szczeblu. Z takim podejściem uczestnicy mogą być wybierani na podstawie ich doświadczenia zawodowego, a nie ze względu na używane oprogramowanie.

 • Niezależność systemu → pochodząca od nazwy „otwartej współpracy” pozwala inżynierom z różnych branż do przyłączenia się z narzędziem, najbardziej odpowiadającym ich wymaganiom, bez utraty korzyści z współpracy opartej na modelu.
 • Integralność i posiadanie danych BIM w projekcie → wszystkie branże na świecie są zobowiązane do zachowania odpowiedzialności za własne dane projektowe. Z otwartą współpracą, podczas pracy grupowej, jest to w pełni zapewnione, gdy równoległe struktury danych są rozwijane i koordynowane.
 • Przejrzysty przepływ → otwarta współpraca wymaga przepływu przez „przezroczyste protokoły” oraz interpretacji danych, która zapewni otwarty interfejs dla każdego rozwiązania, które zdecyduje się dołączyć.
Category: OpenBIM FAQ

Jednym z czołowych podejść do modelu opartego na (BIM) współpracy jest podejście „jednej platformy”, na której różne gałęzie tej samej rodziny produktów są używane do zapewnienia zgodności binarnej. Ten sposób wymiany danych może pozostawić poważne luki podczas pracy koordynacyjnej:

 • Brak konwersji danych → takie podejście jest prawidłowe tylko w przypadku całkowitego wyeliminowania konwersji danych. Niestety, bez względu na format danych różne branże posiadają inne podejście do różnych konstrukcji budowlanych i systemów, które muszą być rozwiązane na poziomie koordynacji.
 • Ograniczona wykorzystywanie cudzych danych → chociaż podejście „jednej platformy” może powoływać się na wspólny model budynku, to jednak różne branże posiadają różne wymagania co do oprogramowania. W tym sensie rozwiązanie jednej platformy nie przynosi żadnych korzyści w porównaniu do innych rozwiązań.
 • Zagadnienia związane z kompatybilnością → dla pełnego wykorzystania jednej platformy rygorystyczne synchronizacje są warunkiem koniecznym. Wszyscy uczestnicy projektu są zobowiązani do pracy nie tylko na tej samej platformie, ale również na tej samej wersji oprogramowania. Może to powodować problemy, jeśli każdy z uczestników należy do innej organizacji z innymi systemami oraz planem IT.
Category: OpenBIM FAQ

Tradycyjne podejście do współpracy interdyscyplinarnej w zasadzie oznacza każdą formę współpracy 2D w tym rysunek na papierze, DWG lub PDF albo jakiekolwiek inną formę 2D. To podejście można scharakteryzować następująco:

 • Ograniczona koordynacja → cały przepływ polega zbytnio na pracy manualnej i chęci współpracy między stronami.
 • Ciężka konwersja danych → cały przepływ oparty jest na formatach pośredniczących, więc podczas konwersji danych następują poważne straty informacji.
 • Brak wykorzystania cudzych danych → ze względu na różnice dokumentacji otrzymane dane nie mogą być dalej wykorzystywane w praktyce.
 • Brak kompleksowej koordynacji → ze względu na naturę 2D projekt nie może zostać skoordynowany w jednym zintegrowanym środowisku.
Category: OpenBIM FAQ

Techniczna koordynacja na szczeblu pomiędzy poszczególnymi branżami ulegała ewolucji przez długi czas. Tradycyjnie używano drukowanych zestawów dokumentacji, na różnych etapach procesu projektowania, i stołów kreślarskich, by koordynować różne konstrukcje budowlane oraz systemy do nich należące. Takie podejście jest nadal popularne, dzięki cyfrowym odpowiednikom 2D DWG i PDF tworzącej podstawy przepływu pracy grupowej. Wraz z pojawieniem się modelu opartego na konstrukcji BIM współpraca wkroczyła w nową erę z dużo bogatszymi danymi na temat modeli. Dzięki BIM nastąpił wzrost popytu na prawdziwą współpracę opartą na modelowaniu informacji o budynku. Dwa całkowicie różne podejścia wyłoniły jeden znany jako „platforma”, gdzie współpraca odbywa się przy użyciu różnych podproduktów tego samego dostawcy oprogramowania. Drugie znane jako „otwarte” podejście, gdzie różne rozwiązania programowe stanowią podstawę współpracy opartej na modelu.

Category: OpenBIM FAQ

Nawet w najmniejszej skali – projekty AEC są starannie dopracowane w kwestii współpracy. Pomyślnie zrealizowane projekty budowlane są wynikiem współpracy różnych zespołów, fachowców budowlanych takich jak architekci, różnego rodzaju inżynierowie oraz sieci wykonawców i podwykonawców. Zespoły te często mają rozbieżne priorytety i należą do niezależnych organizacji, których interesy są przeciwnie skierowane. W związku z powyższym, są to następujące kwestie współpracy obecne w większości projektów AEC:

 • Brak rzeczywistego przepływu pracy → w efekcie strony nie koordynują pomysłów tylko dokumentację końcową.
 • Utracone informacje podczas konwersji danych → rodzime dane muszą być zamienione, by mogły zostać odtworzone w innym środowisku dla koordynacji.
 • Kwestie interpretacji danych przez współtwórców → dane stają się prawdziwą informacją, gdy usystematyzujemy przepływ danych/pracy pod koordynacje.
 • Ograniczone wykorzystanie danych stworzonych przez innych → informacja stworzonym przez jedną ze stron nie może zostać zintegrowana w środowisku innych branż.
 • Brak obserwacji zmian w projekcie między branżami → nie jednorazowa wymiana danych, ale ciągły dwukierunkowy proces.
 • Brak ogólnego środowiska koordynacyjnego dla wielu branż → idealne obejmuje wszystkie działania takie jak wykrywanie kolizji, zestawień ilościowych oraz kwestie wykonalności założeń projektu.
 • Brak szczegółowego modelu budowy → późna koordynacja i czas potrzebny do stworzenia rysunków 2D zmusza do tworzenia, wydawania „szkiców” nie dotrzymując ustalonych terminów.
Category: OpenBIM FAQ