AutoVue EDA (Electronic Design Automation) – przeglądanie plików w formatach  EDA (PCB/IC). Wersja ta posiada funkcję EDA i 3D MarkUp (możliwość nanoszenia dodatkowych graficznych adnotacji użytkownika na przeglądany plik).

Formaty EDA PCB/IC (Electronic Design Automotion):
 • Mentor Board Station, Design Architect,
 • DXDesigner, Neutral,
 • Cadence Allegro, Allegro Extract, IPF,
 • PADS Power PCB,
 • Protel,
 • Orcad Layout, Capture,
 • Zuken CADSTAR,
 • PCAD,
 • PDIF,
 • EDIF,
 • IDF,
 • Barco DPF,
 • Gerber, ODB++, ODB++(X), Gencam,
 • GDS II, CIF,
 • NC Drill Formats,

 


 

Cechy przeglądania

 • Podgląd wszystkich istotnych formatów EDA, w tym formaty projektów graficznych, PCB/IC oraz formaty schematów i ich produkcji.
 • Podświetlanie wybranych elementów z jednoczesnym przygaszeniem pozostałych elementów dla łatwiejszego przeglądania
 • Generowanie zestawień materiałów (BOM) dla wielostronicowych schematów oraz  ich eksport.
 • Wybór wszystkich węzłów w przypadku gdy obejmują one wiele stron.
 • Możliwość wykonania próby dopasowania płytki PCB z powiązanymi schematami.
 • Sprawdzanie projektu
 • Filtrowanie wyświetlania elementów według typu.
 • Dynamiczna kontrola warstw pozwalająca na szybkie włączanie i wyłączanie warstw za pomocą jednego kliknięcia.
 • Podświetlanie oraz zoom wybranych wezłów lub elementów.
 • Kontrola właściwości warstw zawierająca opcje widoczności, drukowania oraz koloru. Użytkownik ma dostęp do zdefiniowanych ustawień warstw lub może stworzyć własne.
 • Generowanie modeli 3D płytek PCB na podstawie natywnych plików ECAD.
 • Wyszukiwanie oraz podświetlanie wielu elementów oraz węzłów w oparciu o złożone kryteria.

 


 

Tryb MarkUp

Użytkownicy AutoVue EDA mogą równocześnie pracować w trybie przeglądania jak i w trybie markup. Tryb markup dostępny jest z menu File lub z paska narzędzi – tryb ten posiada następujące funkcje:

 • Zapis markup’ów niezależnie od dokumentów z nim powiązanych, przez co unika się ingerencji w oryginał dokumentu
 • Zapisywanie markup’ow w różnych formatach w celu łatwego zarządzania plikami markup’ów oraz informacjami w nich zawartymi
 • Tworzenie wielu plików marup’ów dla dowolnego dokumentu
 • Definiowanie wielu warstw markup’ów przez plik
 • Wczytywanie jednorazowe lub selektywne kilku plików markup’ów oraz możliwość konfiguracji, które pliki lub warstwy markup’ów mają być aktywne
 • Eksport plików markup’ów do plików DXF dzięki czemu można je łatwo łączyć z rysunkami CAD
 • Wiadomości e-mail
 • Drukowanie dokumentów wraz z powiązanymi markup’ami lub bez nich
 • Szeroki wybór rodzajów markup’ów: notatki, linie, kształty, grafiki, markup’y tekstowe oraz obiekty OLE
 • Funkcja drag-and-drop (przenieś i upuść) przy rozmieszczaniu markup’ów
 • Możliwość korzystania z funkcji Cofnij/Wykonaj ponownie
 • Wyświetlanie i ukrywanie dowolnych warstw
 • Funkcja edycji notatek przylepnych: import i eksport zawartości łącznie z wszystkimi atrybutami tekstu i formatowaniem paragrafów
 • Możliwość organizacji znaczników w biblioteki symboli. Stworzone biblioteki można przeglądać i dowolnym czasie ponowie użyć dla innych dokumentów. Również wszystkie obsługiwane w AutoVue formaty graficzne mogą być importowane do bibliotek symboli
 • Tworzenie tzw. Hot spotów z hiperłączami do innych dokumentów, aplikacji, plików skryptów, serwerów DDE czy bibliotek DLL
 • Interaktywne mierzenie linii, polilini oraz obszarów; wartości wymiarów zostają automatycznie zmienione po zmianie rozmiarów obiektów
 • £ączenie plików znaczników dzięki czemu możemy łatwo nimi zarządzać i archiwizować je
 • Podczas przeglądania można korzystać z funkcji takich jak: zoom, przeciąganie, obracanie, “wiodok z lotu ptaka”, szkło powiększające, okno powiększające,

 


 

Elementy Znakowania:

AutoVue EDA dzięki możliwości wprowadzania elementów znakowania pozwala na łatwiejsze komunikowanie się poprzez żądanie zmian, dodawanie komentarzy czy wydawanie instrukcji. Dzięki AutoVue EDA będziesz w stanie bardzo precyzyjnie określać swoje wiadomości w łatwy i przyjazny sposób.
Elementy dostępne w module znakowania 2D:
 • Łuk – rysuje łuk.
 • Ramka –  rysuje zarys ramki.
 • Okrąg – rysuje zarys okręgu.
 • Chmurka – rysuje zamknięty element w kształcie chmurki.
 • Wypełniona Ramka – rysuje nieprzeźroczystą ramkę.
 • Linia w stylu dowolnym – rysuje nieregularną linię, która jest ścieżką kursora w przestrzeni roboczej AutoVue.
 • Zaznaczenie – rysuje przeźroczysty wielobok w wybranym kolorze.
 • Wskaźnik – rysuje polilinię gdzie na czole tej polilinii jest umieszczona strzałka.
 • Linia – rysuje linię prostą.
 • Polilinia – Rysuję polilinię.
 • Tekst – Tworzy tekst bezpośrednio wyświetlany w otwartym dokumencie. Tekst może być powiązany z elementem części lub złożenia i podczas obrotu lub przesuwu elementu tekst będzie również przesuwany.
 • Notatka – tworzy ikonę, która może być powiązana z elementem części lub złożenia. Po kliknięciu na tej ikonie zostaje otwarte okno dialogowe z wprowadzonymi informacjami tekstowymi.
 • Symbol – wprowadza symbol z biblioteki symboli dostępnej w AutoVue. Do tej biblioteki możemy dodawać swoje symbole.
 • Wstawianie obiektów OLE dostępnych z aplikacji zainstalowanych na komputerze użytkownika.
 • Hiperłącze: tworzy odnośnik w wybranym położeniu na przeglądanym dokumencie. Kiedy na nim dwa razy klikniesz aktywujesz link do nowego dokumentu lub aplikacji.
 • Pomiary: Możliwość pomiarów części lub złożenia, gdzie te pomiary zostaną zapisane w osobnym pliku i pomiar taki jest obracany lub przesuwany wraz z modelem.

 


 

Notatki przylepne

Krótka informacja tekstowa umieszczona w przeglądanym dokumencie w większości przypadków jest wystarczająca jednakże czasami zdarzają się sytuacje, gdzie jest potrzeba umieszczenia większej ilości informacji dotyczących przeglądanego dokumentu. Dzięki opcji Notatka Przylepna przeglądanie dokumentów w przeglądarce AutoVue jest bardziej przejrzyste. Będziesz w stanie „przylepić” nalepkę do przeglądanego dokumentu, która będzie działać jak hiperlink. Podwójne kliknięcie na niej spowoduje otwarcie okna dialogowego, gdzie będziesz mógł wpisać lub wkleić odpowiednie informacje tekstowe czy grafiki. Notatka przylepna nie ma ograniczeń co do ilości informacji tekstowych czy/lub graficznych umieszczonych w oknie dialogowym.
Możesz również wyeksportować zawartość nalepki zewnętrznego pliku. Edytor opcji Nalepka Przylepna obsługuje: ustawienia strony, podgląd wydruku, drukowanie informacji zawartych w nalepce przylepnej, właściwości tekstu, formatowanie akapitów, schowek Windows.