propublico

System ProPublico został stworzony w celu systemowej obsługi zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Wspomaga przygotowanie i prowadzenie oraz dokumentowanie zamówień od momentu założenia postępowania, poprzez złożenie ofert, ocenę, kończąc na odnotowaniu postępu realizacji zamówienia (ewidencja faktur).
 

ProPublico - dowiedz się więcej

 
System przewiduje obsługę postępowań w trybach:

 • przetarg nieograniczony,
 • przetarg ograniczony,
 • negocjacje z ogłoszeniem,
 • negocjacje bez ogłoszenia,
 • dialog konkurencyjny,
 • zapytanie o cenę,
 • zamówienie z wolnej ręki,
 • licytacja elektroniczna,

  oraz

 • zamówienia pozaustawowe do 30 000 euro (zamówienie bezpośrednie, zapytanie ofertowe),
 • zamówienia sektorowe,
 • zamówienia spółek sektorowych (pod Regulamin),
 • zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

 

 

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom (przede wszystkim współpraca z profesjonalną bazą danych) ProPublico umożliwia organizowanie pracy w jednostkach wydatkujących środki publiczne. Szczególnie przydatną formą proponowaną przez system jest praca zespołowa (możliwość korzystania wszystkich użytkowników z jednej wspólnej bazy danych). Trzeba podkreślić, że system w pełni wspomaga użytkowników w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwiając elastyczne i twórcze prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.