Dofinansowane projekty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Krótki opis projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania systemowej platformy do zarządzania inwestycją budowlaną na etapie jej realizacji i eksploatacji, bazującej na technologii BIM (Building Information Modeling).

Cel projektu:

Podniesienie aktywności badawczo-rozwojowej spółki Datacomp poprzez przeprowadzenie prac badawczych prowadzących do opracowania systemowej platformy do zarządzania inwestycją budowlaną na etapie jej realizacji i eksploatacji, bazującej na technologii BIM (Building Information Modeling).

Planowane efekty:

W ramach prac badawczych zostaną opracowane algorytmy pozwalające na automatyczne planowanie założonych przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem szeregu istniejących ograniczeń, opracowana metodologia wyznaczania błędów geometrycznych przy wizualizacji holograficznej  oraz metodologia redukcji tych błędów. Wizualizacja danych oraz opracowane algorytmy pozwolą na szacunkową wycenę prac budowlanych bezpośrednio z modelu wirtualnego budowli.

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP


Krótki opis projektu:

Projekt polega na opracowaniu aplikacji do wizualizacji działań na modelach BIM w Rzeczywistości Rozszerzonej.  Zakres Projektu będzie obejmował opracowanie aplikacji o dwóch podstawowych funkcjach użytkowych:

  1. Funkcja inspektora nadzoru. Funkcja ta umożliwiłaby Inspektorowi porównanie modelu wirtualnego, z jego zbudowaną realną wersją i zatwierdzenie wersji rzeczywistej lub wniesienie uwag. Prace te Inspektor wykona w formie przejścia po rzeczywistym obiekcie, w trakcie którego na obraz rzeczywisty będzie nakładał się stosowny fragment modelu wirtualnego nasuwany na obraz rzeczywisty w miarę przemieszczania się obserwatora. Jest to możliwe w technologii HoloLens, w której przewidziano opcję właściwej lokalizacji obrazu i wizualizacji 3D wybranego fragmentu obrazu. 
  2. Funkcja użytkownika facility management. Funkcja ta służy konserwatorom oraz innym służbom serwisowym i budowlanym reprezentującym zarządcę zbudowanego i oddanego do eksploatacji obiektu, do wizualizacji 3D elementów niewidocznych. Dotyczy to wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń będących w ścianach lub w innej zabudowie. Dane techniczne urządzeń i wyposażenia technicznego, zarówno widocznych jak i niedostępnych mogą być natychmiast udostępnione (w zakresie w jakim są wprowadzone).

Cel projektu:
Opracowanie aplikacji do wizualizacji modeli BIM w technologii HoloLens do zastosowań w systemach Rzeczywistości Rozszerzonej.

Planowane efekty:
Wprowadzenie na rynek nowej aplikacji przeznaczonej na rynek produktów BIM, która uzupełni obecne portfolio Beneficjenta i wzmocni jego pozycję na rynku krajowym i światowym. Wdrożenie rozwiązania na polskim rynku, pozwoli jednostkom pracującym w technologii BIM wykorzystać potencjał BIM i uzyskać dostęp do rozwiązań, które zwiększają jakość i efektywność pracy służb kontroli jakości i utrzymania budowli.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020


Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy usługi w zakresie prac rozwojowych, przemysłowych i eksperymentalnych z zakresu BIM (building Information Modeling). Celem projektu jest opracowanie algorytmów, metod i aplikacji służących do wykrywania kolizji w wirtualnych modelach budowli w technologii Open BIM. Ważną cechą takiego podejścia jest możliwość przeprowadzenia analizy modeli utworzonych w dowolnym systemie projektowym 3D i zapisanych w otwartym formacie danych IFC.

Cel projektu:

Stworzenie komponentu jednego z systemów BIM opracowanych przez Wnioskodawcę, który umożliwi wykrywanie kolizji w wirtualnym modelu budowli.

Planowane efekty:

W oparciu o rezultaty prac wykonanych w ramach Bonu na innowacje powstanie nowa aplikacja Wnioskodawcy. Innowacyjność rozwiązania dotyczy uwzględnienia oprócz analizy „twardych” kolizji (takich jak: nachodzenie na siebie elementów modelu), także sytuacji kolizyjnych określonych jako „miękkie”, gdzie mamy do czynienia ze strefą buforową ze względu na możliwość montażu, konserwacji  czy izolacji elementów. Ponadto pod uwagę będą brane relacje elementów modelu mające znaczenie funkcjonalno – użytkowe budowli, takie jak: relacje pomiędzy wybranymi rodzajami instalacji, sprawdzenie czy poszczególne drzwi otwierają się w całości itp. Dodatkowo projekt przewiduje sprawdzanie geometrii modelu z uwagi na przydatność modelu do analizy 4D, 5D, 6D.

Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji o analizę kolizji ma zwiększyć atrakcyjność rynkową tej funkcji. Powstały na tej bazie nowy produkt wzmocni pozycję Wnioskodawcy jako producenta narzędzi BIM.