AutoVue Electro-Mechanical Pro

AutoVue Electro-Mechanical Pro jest to pakiet, który ma możliwość otwarcia wszystkich dostępnych formatów w AutoVue. Poniżej znajduję się lista niektórych formatów, które obsługuje ten pakiet:

Formaty 3D CAD (części, złożenia i dokumentacja 2D):Formaty EDA PCB/IC (Electronic Design Automotion):
 • Catia
 • Pro/Engineer
 • Unigraphics
 • Inventor
 • SolidDesigner/OneSpace Designer
 • Solid Edge
 • Solid Works
 • Mechanical Desktop
 • IGES
 • VDA-FS
 • STEP,STL,VRML
 • Parasolids
 • Cadence Allegro
 • Mentor Board Station
 • Design Architect
 • Expedition
 • DXDesigner
 • PADS Power PCB
 • Protel
 • P-CAD
 • Zuken CADSTAR
 • Zuken CADIF
 • Orcad
 • EDIF
 • GDS II
 • Gerber
 • ODB++

 


Opcje dostępne przy przeglądaniu plików 3D:

 • Przeglądarka wszystkich najpopularniejszych programów CAD 3D takich jak: CATIA, Pro/ENGINEER, Unigraphics, Solid Edg, Solid Works, Mechanical Desktop, Autodesk Inventor, Solid Designer, STEP, STL, VRML, VDA-FS, IGES 3D, itd…
 • Możliwość porównania plików 3D: opcja ta pozwala nam na porównywanie wersji złożenia 3D. Wykrywa, czy została dodana, usunięta lub zmieniona jakaś część w złożeniu. Ta unikalna cecha nie tylko porównuje cechy graficzne ale i również ma możliwość porównania niegraficznych atrybutów pliku na poziomie części lub złożenia.
 • Prosta nawigacja w przeglądanym pliku i bardzo łatwe przejście za pomocą jednego kliknięcia klawiszem myszy z modelu 3D złożenia do dokumentacji 2D.
 • Widok rozstrzelenia: przesuwając pasek rozstrzelenia masz możliwość rozstrzelić/złożyć całe złożenie lub wybraną część/podłożenie. Widok rozstrzelony może być zapisany, dzięki czemu przy kolejnym otwieraniu pliku nie musisz tworzyć go ponownie. Użytkownik AutoVue może w bardzo łatwy sposób stworzyć złożone rozstrzelenia i następnie stworzyć łatwe i czytelne opisy czy instrukcje montażowe.
 • Szukanie elementów w złożeniu: przeszukiwanie i oddzielenie od reszty części w złożeniu 3D oparte na różnych właściwościach plików natywnych. Za pomocą tej funkcji można bardzo szybko znaleźć jedną charakterystyczną część pomiędzy setką innych.
 • Właściwości plików natywnych: Przy przeglądaniu plików w AutoVue jest możliwy dostęp do widoków modelu zapisanych w systemach CAD 3D między innymi takich jak: Solid Works, CATIA v5, Pro/E i Unigraphics. Bardziej rozwinięte informacje typu PMI (Product Manufacturing Information) w plikach z takich systemów jak: Pro/E, CATIA v5, Unigraphics, DirectModel JT.
 • Funkcje 3D:
  – Wybór i możliwość zaznaczenia elementu z Tabeli Części złożenia 3D (3D BOM)
  – Szybkie przeglądanie właściwości części poprzez dwukrotnie kliknięcie na niej lewym przyciskiem myszy
  – Wybór identycznych części w złożeniu za pomocą prawego przycisku myszy
  – Możliwość wyboru (zaznaczenia) jednej lub kilku części. Następnie możliwość ukrycia wybranych elementów w złożeniu, dzięki czemu możemy lepiej przeanalizować odpowiednie elementy.
  – Szybkie przechodzenie pomiędzy narzędziami pomiaru wykorzystując bardzo łatwe w użyciu ikony lub przechodząc pomiędzy zakładkami dostępnymi w oknie dialogowym pomiaru.
 • Wizualizacja modelu w 3 różnych trybach wyświetlania: widok cieniowany, widok krawędziowy, widok krawędziowy z widocznymi wszystkim krawędziami.
 • Przeglądanie plików w trybie 2D i dokumentacji 2D wykonanej z modelu 3D.
 • Opcję ustawienia koloru dla każdej części z osobna i możliwość zaznaczenia każdej części dostępnej w złożeniu.
 • Obsługa danych PMI (Product Manufacturing Information).
 • Generowanie z otwartego złożenia 3D Tabeli Części (BOM – Bill Of Material) i następnie możliwość eksportu tej tabeli.
 • Dostęp do właściwości fizycznych takich jak: masa, objętość, powierzchnie, środek ciężkości, momenty bezwładności, tensory bezwładności.
 • Możliwość pomiaru minimalnej odległości pomiędzy dwoma punktami znajdującymi się w otwartym modelu.
 • Obsługa dokładnego pomiaru: kąty, łuki, okręgi, obszary, odległości i sumy odległości.
 • Przyciąganie do punktów pozwala na precyzyjne złapanie krawędzi, wierzchołków, itd.,
 • Możliwość przeglądania modelu w różnych konfiguracjach np. przesuwanie części tak aby można było zobaczyć inne niewidoczne elementy.
 • Widoki przekroju złożeń lub części. Za pomocą tej operacji możesz zdefiniować widok przekroju w dowolnym miejscu. Wygenerowany widok można eksportować do formatu dxf i dwg.
 • Definicja opcji oświetlenia z opcjami takimi jak: kierunek, kolor i typ światła.
 • Możliwość ustawienia modelu w  standardowych widokach: widok izometryczny, widok z przodu, widok z tyłu itd. Możesz również dodawać swoje widoki.Opcje dostępne przy przeglądaniu plików typu EDA:
 • Przeglądarka większości plików powiązanych z formatami EDA : formaty Artwork, plany PCB/IC oraz wiele innych.
 • Możliwość zaznaczenia i wybrania elementu podczas gdy pozostałe elementy zostają podświetlone w kolorze szarym.
 • Narzędzie do pomiaru minimalnej odległości, dzięki któremu w bardzo łatwy sposób można sprawdzić w jakiej odległości od siebie znajdują się odpowiednie komponenty umieszczone w przeglądanym schemacie.
 • Możliwość generowania zestawienia (BOM) z wielostronicowych schematów elektrycznych i następnie możliwość eksportu tego zestawienia.

 


Opcje dostępne przy przeglądaniu plików typu EDA:

 • Podgląd wszystkich istotnych formatów EDA, w tym formaty projektów graficznych, PCB/IC oraz formaty schematów i ich produkcji.
 • Podświetlanie wybranych elementów z jednoczesnym przygaszeniem pozostałych elementów dla łatwiejszego przeglądania.
 • Generowanie zestawień materiałów (BOM) dla wielostronicowych schematów oraz  ich eksport.
 • Wybór wszystkich węzłów w przypadku gdy obejmują one wiele stron.
 • Możliwość wykonania próby dopasowania płytki PCB z powiązanymi schematami.
 • Sprawdzanie projektu.
 • Filtrowanie wyświetlania elementów według typu.
 • Dynamiczna kontrola warstw pozwalająca na szybkie włączanie i wyłączanie warstw za pomocą jednego kliknięcia.
 • Podświetlanie oraz zoom wybranych wezłów lub elementów.
 • Kontrola właściwości warstw zawierająca opcje widoczności, drukowania oraz koloru. Użytkownik ma dostęp do zdefiniowanych ustawień warstw lub może stworzyć własne.
 • Generowanie modeli 3D płytek PCB na podstawie natywnych plików ECAD.
 • Wyszukiwanie oraz podświetlanie wielu elementów oraz węzłów w oparciu o złożone kryteria.

 


Tryb Markup

Użytkownicy AutoVue Electro-Mechanical Pro mogą równocześnie pracować w trybie przeglądania jak i w trybie markup. Tryb markup dostępny jest z menu File lub z paska narzędzi – tryb ten posiada następujące funkcje:

 • Zapis markup’ów niezależnie od dokumentów z nim powiązanych, przez co unika się ingerencji w oryginał dokumentu.
 • Zapisywanie markup’ow w różnych formatach w celu łatwego zarządzania plikami markup’ów oraz informacjami w nich zawartymi.
 • Tworzenie wielu plików marup’ów dla dowolnego dokumentu.
 • Definiowanie wielu warstw markup’ów przez plik.
 • Wczytywanie jednorazowe lub selektywne kilku plików markup’ów oraz możliwość konfiguracji, które pliki lub warstwy markup’ów mają być aktywne.
 • Eksport plików markup’ów do plików DXF dzięki czemu można je łatwo łączyć z rysunkami CAD.
 • Wysyłanie wiadomości e-mail .
 • Drukowanie dokumentów wraz z powiązanymi markup’ami lub bez nich.
 • Szeroki wybór rodzajów markup’ów: notatki, linie, kształty, grafiki, markup’y tekstowe oraz obiekty OLE.
 • Funkcja drag-and-drop (przenieś i upuść) przy rozmieszczaniu markup’ów.
 • Możliwość korzystania z funkcji Cofnij/Wykonaj ponownie.
 • Wyświetlanie i ukrywanie dowolnych warstw.
 • Funkcja edycji notatek przylepnych: import i eksport zawartości łącznie z wszystkimi atrybutami tekstu i formatowaniem paragrafów.
 • Możliwość organizacji znaczników w biblioteki symboli. Stworzone biblioteki można przeglądać i dowolnym czasie ponowie użyć dla innych dokumentów. Również wszystkie obsługiwane w AutoVue formaty graficzne mogą być importowane do bibliotek symboli
 • Tworzenie tzw. Hot spotów z hiperłączami do innych dokumentów, aplikacji, plików skryptów, serwerów DDE czy bibliotek DLL
 • Interaktywne mierzenie linii, polilini oraz obszarów; wartości wymiarów zostają automatycznie zmienione po zmianie rozmiarów obiektów
 • £ączenie plików znaczników dzięki czemu możemy łatwo nimi zarządzać i archiwizować je
 • Podczas przeglądania można korzystać z funkcji takich jak: zoom, przeciąganie, obracanie, “wiodok z lotu ptaka”, szkło powiększające, okno powiększające,

 


Moduł znakowania:

 • Zapisywanie w osobnym pliku wprowadzonych znaczników niezależnie od pliku natywnego na którym zostały wprowadzone notatki, dzięki czemu nie zostaje zniszczony oryginalny plik.
 • Możliwość wielokrotnego tworzenia plików ze znacznikami dla dowolnego przeglądanego dokumentu.
 • Definiowanie różnych warstw znaczników w jednym pliku.
 • Możliwość uruchomienia kilku plików z zapisanymi znacznikami w jednym czasie lub otwarcie tylko jednego, gdzie będzie możliwe przeedytowanie poszczególnego znacznika.
 • Narzędzie do grupowania elementów.
 • Drukowanie dokumentów z lub bez wprowadzonych znaczników.
 • Możliwość przesuwania utworzonych znaczników.
 • Możliwość edycji każdego wprowadzonego znacznika.
 • Możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania utworzonych znaczników.
 • Możliwość wielokrotnego cofnięcia lub ponowienia.
 • Dostępny integralny edytor notatek: Import i eksport zawartości notatki ze wszystkimi parametrami takimi jak: parametry tekstu,  ustawienia tekstu i wiele innych.
 • Precyzyjne mierzenie poprzez wcześniejsze wykalibrowanie skali modelu.
 • Inteligentne narzędzie pomiaru dla linii, polilinii i obszarów. Dodatkowo aktualizuje wartość wymiaru jeśli został zmieniony model.

 


Elementy dostępne w module znakowania 3D:

 • Wykonywanie precyzyjnych pomiarów: AutoVue pozwala użytkownikom na wykonanie precyzyjnych pomiarów części, złożenia i zapisuje taki wymiar jako element znakowania. Wymiary są zakotwiczone do elementów geometrycznych złożenia lub części i dlatego podczas przesuwania, obracania modelu wymiary również są przesuwane i obracane.
  Rodzaje pomiarów:
  – Odległość: precyzyjny pomiar i dodanie do pliku ze znacznikami informacji pomiaru dwóch wierzchołków, krawędzi, osi, środków łuku czy powierzchni.
  – £uk: precyzyjny pomiar i dodanie do pliku ze znacznikami informacji pomiaru dowolnego łuku eliptycznego lub łuku za pomocą 3 punktów.
  – Kąt: precyzyjny pomiar i dodanie do pliku ze znacznikami informacji pomiaru wartości kątowej pomiędzy dwoma krawędziami, osiami, płaszczyznami, powierzchniami.
  – Współrzędne wierzchołka: precyzyjny pomiar i dodanie do pliku ze znacznikami informacji pomiaru położenia wierzchołka względem określonego układu współrzędnych.
 • Dodawanie tekstu: Dodawanie wszelkiego typu tekstowych adnotacji, które będą powiązane linią odniesienia z elementem geometrycznym modelu. Podczas obrotu modelu, wstawiony znacznik będzie zawsze ustawiony czołowo w celu dobrego odczytu.
 • Dodawanie notatek „przylepnych”: możliwość wstawiania notatek powiązanych z modelem. Po kliknięciu na notatce w przestrzeni roboczej pojawia się okno dialogowe, w którym możemy umieścić dowolne informacje. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie zakrywamy elementów modelu w przestrzeni roboczej, ponieważ w przestrzeni jest wyświetlona tylko nazwa notatki.

Elementy dostępne w module znakowania 2D:

 • Łuk
 • Ramka
 • Okrąg
 • Chmurka
 • Wypełniona Ramka
 •  Linia o dowolnym stylu
 • Zaznaczenie
 • Wskaźnik
 • Linia
 • Polilinia
 • Tekst – Tworzy tekst bezpośrednio wyświetlany w otwartym dokumencie. Tekst może być powiązany z elementem części lub złożenia a podczas obrotu lub przesuwu elementu tekst będzie również przesuwany.
 • Notatka – tworzy ikonę, która może być powiązana z elementem części lub złożenia. Po kliknięciu na tej ikonie zostaje otwarte okno dialogowe z wprowadzonymi informacjami tekstowymi.
 • Symbol – wprowadza symbol z biblioteki symboli dostępnej w AutoVue. Do tej biblioteki możemy dodawać swoje symbole.
 • Wstawianie obiektów OLE dostępnych z aplikacji zainstalowanych na komputerze użytkownika.
 • Hiperłącze: tworzy odnośnik w wybranym położeniu na przeglądanym dokumencie. Kiedy na nim dwa razy klikniesz aktywujesz link do nowego dokumentu lub aplikacji.
 • Pomiary: Możliwość pomiarów części lub złożenia. Pomiary zapisywane są w osobnym pliku. Pomiar jest obracany lub przesuwany wraz z modelem.

Notatki przylepne

Krótka informacja tekstowa umieszczona w przeglądanym dokumencie w większości przypadków jest wystarczająca jednakże czasami zdarzają się sytuacje, w których istnieje potrzeba umieszczenia większej ilości informacji dotyczących przeglądanego dokumentu. Dzięki opcji Notatka Przylepna przeglądanie dokumentów w przeglądarce AutoVue jest bardziej przejrzyste. Będziesz w stanie „przylepić” notatkę do przeglądanego dokumentu, która będzie działać jak hiperlink. Podwójne kliknięcie na niej spowoduje otwarcie okna dialogowego, w którym będziesz mógł wpisać lub wkleić odpowiednie informacje tekstowe czy grafiki. Notatka przylepna nie ma ograniczeń co do ilości informacji tekstowych czy/lub graficznych. Możesz również wyeksportować zawartość notatki do zewnętrznego pliku. Edytor opcji Notatka Przylepna obsługuje: ustawienia strony, podgląd wydruku, drukowanie informacji zawartych w notatce przylepnej, właściwości tekstu, formatowanie akapitów oraz schowek Windows.